FOTO Tisuće kilometara novih cjevovoda, nove crpne stanice i kolektori: U tijeku je ogroman projekt zbrinjavanja otpadnih voda

Dovršenjem projekta postići će se poboljšanje sustava odvodnje, kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda te bolja i sigurnija vodoopskrba tijekom cijele godine. Smanjenjem izravnih ispuštanja u more pridonosi se i osiguranju dobre kakvoće mora za kupanje

U prostorijama Ponikve voda prošloga je tjedna predstavljen već započeti, opsežan „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka” koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ugovor za izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa Izvođačem potpisan je u listopadu 2020., a obuhvaća izgradnju, odnosno nadogradnju 6 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnju zajedničke kompostane dehidriranog mulja sa svih 6 uređaja na lokaciji Treskavac.

Na uređajima u naseljima (UPOV-i) Klimno-Šilo, Punat i Baška, Izvođač je dužan izvesti i mehanički predtretman i biološki dio uređaja pa se zato radovi na tim uređajima definiraju kao „izgradnja“. Na uređajima u Omišlju, Krku i Malinskoj-Ćufu, mehanički predtretman izgrađen je kroz druge projekte pa se gradi samo biološki dio uređaja prije ispusta na postojeće podmorske ispuste.

UPOV Krk služit će kao centralni prostor za upravljanje i nadzor nad svih 6 UPOV-a na otoku Krku uz Dispečerski centar u Ponikvi. Također, na UPOV-u u Krku bit će centralni laboratorij za analizu otpadnih voda na kojem će se analizirati uzorci sa svih uređaja.

Mehanička obrada (predtretman) sastoji se od grube i fine rešetke te separatora ulja i masti koji su smješteni u strojarski objekt. Biološki tretman aktivnim muljem odvija se u betonskim bazenima, konstruiranim za stabilizaciju otpadne vode i kontroliranog toka kroz aeracijski bazen. Tu voda za pročišćavanje dolazi u kontakt s bakterijama, kroz proces aeracije. Odvajanje tekuće od krute faze odvija se u posebno konstruiranom taložniku – Soliquatoru, jedinstvenom, međunarodno patentiranom elementu za pročišćavanje otpadnih voda. Sadržaj istaloženih tvari iz konusnog dna Soliquatora predstavlja višak aktivnog mulja i on se iz dna taložnika odvodi ili natrag u biološki bazen (tzv.bioreaktor), ili u bazen za odlaganje viška mulja dok se pročišćena voda ispušta u Jadransko more putem oko 800 metara dugih već postojećih podmorskih ispusta.

Prema zahtjevima naručitelja Ponikve, svi će uređaji imati istovrsnu tehnologiju mehaničkog i biološkog pročišćavanja radi unificiranosti i lakšeg upravljanja. Sav mulj proizveden na navedenim lokacijama bit će stabiliziran i ugušćen na lokacijama uređaja te će se transportirati opremom također nabavljanom kroz EU projekt na kompostanu Treskavac gdje će se vršiti njegova obrada i miješanje sa zelenim otpadom u svrhu proizvodnje komposta trećeg razreda.

Na sedam lokacija dosad je izvedena trećina građevinskih radova (tri mjeseca „ozbiljne“ gradnje). Obzirom da su sad ishodovane sve građevinske dozvole, očekuje se vrlo aktivno razdoblje u građevinskom i financijskom smislu. Od svih uređaja UPOV Klimno-Šilo je u najvećem stupnju gotovosti. No, obzirom na produžetak roka očekuje se da će radovi na svim uređajima biti završeni u roku te da će biti pušteni u probni rad, zajedno sa kompostanom na odlagalištu Treskavac krajem 2023. godine.

Trenutno stanje radova po pojedinom uređaju

1. Nadogradnja UPOV Omišalj – II. stupanj cca. 7.000 ES1

U naselju Omišalj kroz prvi veliki ugovor za radove: Rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju te rehabilitaciju sustava odvodnje u sklopu EU projekta, ukupne vrijednosti oko 266.5 mil.kn izgrađeno je ukupno 9,5 km nove kanalizacije što se uz otprilike jednako toliko kilometara postojećih linijskih objekata za odvodnju te uz pomoć četiri crpne stanice sada odvodi na postojeći mehanički uređaj u naselju Omišalj smještenim na cesti za Janaf.

Drugim velikim ugovorom za radove na EU projektu: Ugovorom za izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financira se nadogradnja postojećeg uređaja na biološki stupanj pročišćavanja u kapacitetu od 7.000 Ekvivalent stanovnika koja je u tijeku. Obzirom na gotovo stopostotnu priključenost stanovništa naselja Omišalj na sustav odvodnje otoka Krka, nakon izgradnje uređaja za pročišćavanje odnosno dovršetka EU projekta, gotovo sve će otpadne vode naselja Omišalj biti pročišćene biološkim načinom pročišćavanja otpadnih voda.

Građevinski radovi započeti su 13.01.2023. i dosad su izvršeni iskopi za egalizacijski bazen i bazen mulja i betonirana je donja ploča bazena. Preostalo je za iskopati i izgraditi biološki bazen te ugraditi opremu. Također preostaje izgraditi i zgradu za opremu iznad egalizacijskog bazena i nadzornu zgradu.

2. Nadogradnja UPOV Malinska-Njivice (Ćuf) II.stupanj cca. 25.000 ES

Na uređaj Malinska-Njivice (Ćuf) odvode se otpadne vode naselja Malinska (sa Portom, Vantačićima i Svetim Vidom) te Njivice. Kroz ugovor za Rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju te rehabilitaciju sustava odvodnje izgrađeno je novih 16 km kanalizacije u naseljima Porat i Vantačići i Sveti Vid te 4,9 km kanalizacije u naselju Njivice. Sa postojećim sustavom u naseljima Malinska i Njivice to čini ukupno oko 45,5 km kanalizacije sa 18 crpnih stanica, koja se odvodi na postojeći mehanički uređaj smješten na rtu Ćuf.

Drugim velikim ugovorom za radove na EU projektu: Ugovorom za izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financira se nadogradnja postojećeg uređaja na biološki stupanj pročišćavanja u kapacitetu od 25.000 Ekvivalent stanovnika koja je u tijeku.

Građevinski radovi započeti su 13.01.2023. Izvršeni su svi iskopi; egalizacijskog bazena, bazena mulja te biološkog bazena te je završeno betoniranje donje ploče i zidova egalizacijskog bazena i bazena mulja i donje ploče biološkog bazena. Preostalo je betoniranje preostalih zidova te izgradnja zgrade za opremu iznad egalizacijskog bazena i nadzorne zgrade.

Na UPOV-u Malinska-Njivice Ćuf ukupno će se ugraditi oko 2.000 m³ betona i opeke, te oko 900 m² fasade.

3. Nadogradnja UPOV Krk – II. stupanj cca. 19.000 ES

U Krku je kroz prvi veliki ugovor za radove: Rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju te rehabilitaciju sustava odvodnje ukupne vrijednosti oko 266.5 mil.kn izgrađeno ukupno 13,7 km nove kanalizacije što se uz otprilike 23 km postojećih linijskih objekata za odvodnju te uz ukupno devet crpnih stanica odvodi na postojeći mehanički uređaj u Gradu Krku.

Drugim velikim ugovorom za radove na EU projektu: Ugovorom za izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financira se nadogradnja postojećeg uređaja na biološki stupanj pročišćavanja u kapacitetu od 19.000 Ekvivalent stanovnika koja je u tijeku.

Građevinski radovi započeti su 26.01.2023. i dosad su izvršeni iskopi za egalizacijski bazen i bazen mulja te je betonirana donja ploča tog bazena. Preostalo je za iskopati i izgraditi biološki bazen te ugraditi opremu. Preostala je i izgradnja zgrade za opremu iznad egalizacijskog bazena i nadzorna zgrada.

4. Izgradnja UPOV Punat – II. stupanj cca. 12.500 ES

Na uređaj Punat odvode se otpadne vode naselja Punat i Kornić. Kroz ugovor za Rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju te rehabilitaciju sustava odvodnje u sklopu EU projekta izgrađeno je novih 5,1 km kanalizacije u naselju Kornić te 6,2 km kanalizacije u naselju Punat. Sa postojećim sustavom u tim naseljima to čini ukupno oko 27 km kanalizacije sa 5 crpnih stanica, koja se odvodi na postojeći mehanički uređaj smješten u naselju Punat.

Drugim velikim ugovorom za radove na EU projektu: Ugovorom za izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financira se nadogradnja postojećeg uređaja na biološki stupanj pročišćavanja u kapacitetu od 12.500 Ekvivalent stanovnika koja je u tijeku.

Građevinska dozvola za UPOV dobivena je 13.03.2023., a dosad su izvršeni pripremni radovi – mimovodni kanalizacijski cjevovod uređaja za pročišćavanje. Očekuje se početak gradnje početkom travnja 2023. godine.

5. Izgradnja UPOV Baška II. stupnja cca. 14.000 ES

Na uređaj Baška odvode se otpadne vode naselja Baška, Draga Bašćanska, Jurandvor i Batomalj. Kroz ugovor za Rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju te rehabilitaciju sustava odvodnje izgrađeno je novih 4,5 km kanalizacije u naseljima Draga Bašćanska, Jurandvor i Batomalj. Sa postojećim sustavom u navedenim naseljima te naselju Baška to čini ukupno oko 29,5 km kanalizacije sa 7 crpnih stanica, koja se odvodi na postojeći uređaj smješten na kraju naselja Baška.

Drugim velikim ugovorom za radove na EU projektu: Ugovorom za izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financira se izgradnja novog uređaja (oko 100 metara uzbrdo u odnosu na postojeći uređaj) sa mehaničkim predtretmanom i biološkim pročišćavanjem u kapacitetu od 14.000 Ekvivalent stanovnika koja je u tijeku. Također se i rekonstruira tlačni vod od crpne stanice smještene u kampu Zablaće do novog uređaja.

Građevinska dozvola dobivena je 13.03.2023. a dosad su izvršeni pripremni radovi. Očekuje se početak gradnje početkom travnja 2023.

6. Izgradnja UPOV Klimno-Šilo II. stupnja cca. 7.500 ES

Na uređaj Klimno-Šilo odvode se otpadne vode naselja Klimno, Šilo, Soline i Čižići. Kroz ugovor za Rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju te rehabilitaciju sustava odvodnje u sklopu EU projekta izgrađeno je novih 22,2 km kanalizacije u naseljima Klimno, Šilo, Soline i Čižići gdje je u prethodnim investicijama izveden obalni kolekotor dužine od 8,5 km koji je također stavljen u funkciju dovršetkom linijskih građevina EU projekta.

Drugim velikim ugovorom za radove na EU projektu: Ugovorom za izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financira se izgradnja novog uređaja sa mehaničkim predtretmanom i biološkim pročišćavanjem u kapacitetu od 7.500 Ekvivalent stanovnika koja je u tijeku.

Građevinski radovi započeti su 11.11.2022. godine. Izgrađen je podrum strojarskog objekta mehaničkog predtretmana, egalizacijski bazen i bazen mulja te biološki bazen. U tijeku je gradnja zgrade za opremu i nadzorne zgrade. Preostalo je dovršiti navedene objekte te ugraditi opremu.

7. Izgradnja postrojenja za kompostiranje (Kompostana Treskavac)

Na lokaciji Treskavac izvode se slijedeći objekti ukupne površine predmetnog zahvata oko 5700 m²:
– sjeverna hala ukupnih vanjskih dimenzija: 41,75 m × 23,65 m, ukupne visine 10,85 m u sklopu koje će se izvesti jama za prihvat mulja, boks za međuskladištenje, 3 boksa za kompostiranje te ostala oprema
– južna hala ukupnih vanjskih dimenzija: 41,75 m × 23,65 m, ukupne visine 10,85 m u sklopu koje će se izvesti: boks za prihvat supstrata, 5 boksova za kompostiranje
– gradnja boksa za prihvat zelenog otpada i biootpada unutarnjih dimenzija: 15 m × 6 m, svijetle visine zidova 4.0 m,
– gradnja platoa za stabilizaciju komposta s manipulativnim površinama
– gradnja hidroforske stanice i vodospreme min.volumena 102 m³
– gradnja pripadajućih cjevovoda (vodovodni i kanalizacijski) te rekonstrukcija postojećih kolektora i trafostanice

Hale su otvorenog tipa; montažne armirano betonske hale sa tri strane ograđene zidovima dok su sa prednje strane, prema manipulativnoj površini, otvorene. Krovovi hala izvest će se kao jednostrešni. Boks za prihvat zelenog otpada i biootpada izvest će se kao armiranobetonski boks s tri zatvorene stranice. U boksevima za kompostiranje materijal se prekriva polupropusnim membranama, i propuhuje zrakom iz centrifugalnih ventilatora.

Građevinski radovi započeti su 10.11.2022. prijavom građenja po pravomoćnosti građevinske dozvole. Radi se na izmještanju postojećih instalacija.

Projekt „SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OTOKA KRKA“ višegodišnji je projekt koji će provoditi radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te proširenju i dogradnji sustava javne odvodnje za 6 aglomeracija na otoku Krku (Omišalj, Malinska, Njivice, Krk, Punat, Baška i Klimno-Šilo). Projekt je sufinanciran sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. Projektom će biti osigurana stopostotna usluga prikupljanja i obrade sekundarnih otpadnih voda.

Ugovor o radovima na sustavu odvodnje i vodoopskrbe uključuje:
• 79.464 m gravitacijskih cjevovoda otpadnih voda,
• 6.904 m tlačnih cjevovoda otpadnih voda,
• 26 crpnih stanica
• 7.730 novih kućnih priključaka na sustav odvodnje,
• 700 zasebnih crpnih stanica,
• rehabilitacija 2.969 m obalnih kolektora,
• rehabilitacija 331 okna na obalnim kolektorima,
• podmorskih ispusta, L=326 m
• rekonstrukcija 39.854 m vodovodne mreže.

Radovi na Projektu započeli su u studenom 2017., a njegovim dovršenjem postići će se poboljšanje sustava odvodnje, kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda te bolja i sigurnija vodoopskrba tijekom cijele godine. Smanjenjem izravnih ispuštanja u more pridonosi se osiguranju dobre kakvoće mora za kupanje koje je od značaja za razvoj turizma u području zahvaćenom Projektom.

error: Content is protected !!