Marina Punat Grupa raspisala 200 tisuća kuna vrijedan natječaj za dodjelu potpora u 2022. godini

Cilj ovog natječaja je poticanje projekata i sadržaja u Općini Punat koji podižu kvalitetu života i rada mještana

Marina Punat Grupa raspisala je natječaj za dodjelu potpora u 2022. godini, za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i organizacije s područja Općine Punat.

“Pozivamo udruge i organizacije s područja Općine Punat da se prijave za financijsku podršku projektima od interesa za opće dobro. Cilj ovog natječaja je poticanje projekata i sadržaja u Općini Punat koji podižu kvalitetu života i rada mještana, odnosno za uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života”, ističu iz Marine Punat u tekstu natječaja.

Udruge i organizacije mogu prijaviti projekt za sljedeća područja:

1. Sadržaji za dobrobit djece i mladih
2. Sadržaji treće dobi za mještane
3. Odgojno – obrazovni projekti za sve generacije
4. Sportsko – rekreacijski projekti za sve generacije
5. Očuvanje okoliša i zaštita mora
6. Očuvanje autohtonog turizma i ponude
7. Kulturno umjetnički projekti
8. Razvoj poljoprivrede (mediteranske kulture)

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznos 200 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 30 tisuća kuna, a najveći je 200 tisuća kuna, neovisno o broju prijavljenih projekata.

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat, no prijaviti se mogu i udruge te organizacije koje nisu prijavljene u Puntu, ali se projekti odnose na Općinu Punat – primjerice škola, dječji vrtić, vjerske organizacije i slično. Svaka udruga može prijaviti najviše tri projekta. Poželjno je dostaviti foto dokumentaciju ili video materijal.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je od 01. prosinca 2021. godine do 15.siječnja 2022. godine do 15 sati.

Sken obveznih obrazaca i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati na info@marina-punat-grupa.hr. Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije. Izvornik prijave se šalje preporučenom poštom. Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja, a prijava se može dostaviti putem e-mail ili putem pošte.

Prijave se šalju na adresu Marina Punat Grupa d.o.o., Puntica 7., 51521 Punat.

Prijave podnesene izvan natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Cijeli tekst natječaja i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj web stranici Marina Punat Grupe, www.marina-punat.hr, a sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-mail adresu: info@marina-punat-grupa.hr.

error: Content is protected !!