Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Malinska: zaustaviti apartmanizaciju i pretjeranu gradnju

Nakon analize, izlaska na teren i dodatnog promišljanja, Odbor će u skorom vremenskom razdoblju donijeti odluku o eventualnom proširenju, ukidanju ili priključenju pojedinih građevinskih zona, uzimajući u obzir dodatnu zaštitu prostora 

Na temelju Odluke Općinskog vijeća od 15. studenoga  2017. godine, kao pomoćno radno tijelo konstituiran je Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Malinska-Dubašnica sa zadatkom promicanja uređenja prostora radi učinkovitog korištenja, gospodarenja i zaštite prostora.

“Nakon dosadašnjih saznanja te detaljne analize dotadašnjeg Prostornog plana uređenja (PPU-a) Općine Malinska-Dubašnica, Odbor je jedinstveno zauzeo stav o glavnim ciljevima koje namjeravamo postići u četverogodišnjem razdoblju, a to su među ostalim:

■ Zaustaviti apartmanizaciju te pretjeranu izgradnju koja dovodi do devastacije prostora.
■ Omogućavati zadovoljavanje potrebe stanovništva za osiguranjem prostora za stanovanje i stalnim boravkom na području Općine Malinska-Dubašnica.
■ Omogućavati daljnje ulaganje u komunalnu infrastrukturu i infrastrukturu društvenih zajednica i organizacija.
■ Poticati nastavak ulaganja u razvoj i obogaćivanje turističke ponude na temelju aktualnih razvojnih dokumenata.
■ Pratiti stanje u prostoru i promišljati po načelu ekologije i samoodrživosti radi stalnog povećanja kvalitete života na području Općine Malinska-Dubašnica.
■ U Prostorni plan ugraditi odluke koje će imati za cilj poticati postojeće i stvarati nove poduzetnike, obrtnike, ribare, stočare i poljoprivrednike.

I danas se grade „neželjena” zdanja

Svima je poznato da je tijekom proteklih desetljeća došlo do preizgrađenosti i prilično velike devastacije prostora. Stoga je Odbor imao potrebu zauzeti čvrsti stav oko toga te smo po hitnom postupku donijeli odluku da je nužno pokrenuti 5. ciljane izmjene PPU-a Općine Malinska-Dubašnica te primijeniti određene vrlo restriktivne, a istodobno prijeko potrebne odredbe.

Neke od njih su:

■ Onemogućiti izgradnju većih građevina od obiteljskih kuća s najviše dvije stambene jedinice na tlocrtnoj površini od  150 m2, na minimalnoj površini čestice od ukupno 500 m2.

■ Onemogućiti gradnju ravnih, već je obveza graditi kose sredozemne krovove, izuzev hotela, objekata komunalne infrastrukture te društvenih i stambeno poticanih građevina.

Navedene odredbe trebale bi pridonijeti obuzdavanju i stavljanju u okvir izdržljivosti te omogućiti odgovarajuće praćenje i usporedno razvijanje komunalne infrastrukture (ceste, vodovodi, odvodnja, struja, javna rasvjeta, parkirališta, plaže…).Isto tako treba imati na umu da će očekivani učinak biti vidljiv tek za nekoliko godina jer nam je poznato da je u vremenu od donošenja ciljanih izmjena i njihovih stupanja na snagu (nekoliko mjeseci) predano na desetine (možda i stotinu) zahtjeva za izdavanjem građevinskih dozvola prema odredbama „starog” PPU-a Općine Malinska-Dubašnica koji datira još iz 2009. godine.

Zbog toga vidimo da se i dan-danas naveliko grade „neželjena” zdanja što nažalost, zbog procedure i potrebe poštovanja zakona, nismo bili u mogućnosti spriječiti. Valja istaknuti da se u navedenim ciljanim izmjenama, određenim intervencijama Odbora u PPU, što se tiče broja etaža, organizacije smještaja, garažnih kapaciteta te uređenja okoliša, omogućilo investitoru gradnju hotela s pet zvjezdica za sada na našem otoku jedinog takve kategorije i što će u, nadajmo se, bliskoj budućnosti, osim obogaćivanja ovdašnje turističke ponude, dovesti do očekivanog preuređenja derutne zgrade Kvarner koja je, kao što je i poznato, smještena na obali središta Malinske neposredno do hotela.

U međuvremenu Odbor je zbog potreba EU potpomognute projektne izgradnje Interpretacijskog centra maritimne baštine na lokaciji Lastavice pokrenuo i 6. ciljane izmjene PPU-a, što je uz mnoštvo pozitivnih učinaka rezultiralo još jednom privremenom odgađanju pristupanja izradi, sudeći prema mnoštvu pristiglih zahtjeva, dugoočekivanih sveobuhvatnih izmjena PPU-a Općine Malinska-Dubašnica.

Dodatno će se zaštititi prostor

Nakon što je Općinsko vijeće 2019. godine na prijedlog Odbora donijelo konačnu odluku o pokretanju sveobuhvatnih 7. izmjena Prostornog plana Općine Malinska-Dubašnica, osim primjene već navedenih odredaba iz prethodnih 5. i 6. ciljanih izmjena PPU-a, Odbor na temelju prethodno izrađene Karte osjetljivosti prostora prema usklađenosti s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, kao planom višeg reda, uz stručnu pomoć vanjskog suradnika Urbanistica d. o. o. iz Zagreba, radi na ponovnoj detaljnoj analizi stanja u prostoru i obradi mnoštva pristiglih zahtjeva lokalnog građanstva i poduzetnika za izmjenom PPU-a. Nakon analize, izlaska na teren i dodatnog promišljanja, Odbor će u skorom vremenskom razdoblju radi čim brže izrade prijedloga sveobuhvatno izmijenjenog PPU-a Općine Malinska-Dubašnica, donijeti odluku o eventualnom proširenju, ukidanju ili priključenju pojedinih građevinskih zona, uzimajući u obzir dodatnu zaštitu prostora  uz utvrđivanje postojeće crte ZOP-a. Dakle, analiza i planiranje bit će usmjereni na posebno osjetljive lokalitete, poput područja Rajske ceste, proširivanja crte Zaštićenoga  obalnog pojasa ZOP-a od 70 na 100 metara od mora, omogućavanja gradnje na prostoru poljoprivrednog zemljišta isključivo za potrebe stočara i poljoprivrednika uz donošenje strogih kriterija radi sprječavanja zlouporabe, omogućavanja stjecanja uvjeta gradnje poticane stanogradnje (POS-a), proširenja poduzetničkih zona, izmicanja crte pomorskog dobra kako bi se ispravile dosadašnje nelogičnosti poput zadiranja u kopneni dio radi nesmetane brige i održavanja javnih površina i parkova.

Prijedlozi su pridonijeli donošenju novih odluka

Odbor će svakako posebno razmotriti zahtjeve koji se tiču potrebe lokalnog stanovništva za osiguravanjem stambenog te ostalih egzistencijalnih pitanja, naravno uzimajući u obzir sve dosad navedeno te na osnovi toga donijeti kriterije prema kojima će se pristigli zahtjevi i prijedlozi obrađivati.

U mandatu ovog Odbora tijekom 2019. i 2020. godine donesene su Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušić kojom se unutar obuhvata UPU-a omogućuje izgradnja zgrade vatrogasnog doma i zgrade uljare.

Na kraju koristim priliku da se ovim putem u ime Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zahvalim svima koji su sa svojim prijedlozima i primjedbama pridonijeli donošenju naših odluka te pozivam ostale građane da to učine kako bismo svi zajedno pridonijeli čim kvalitetnijem kreiranju prostornog plana, jednog od najbitnijih dokumenata jedinica lokalne samouprave i ostalih akata.

Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša od studenog  2017. do studenog 2020. godine održao je 23 sjednice i trenutačno djeluje u sljedećem sastavu: Franko Kraljić (predsjednik), te članovi Gordana Stanković, Toni Kraljić, Marko Franković, Nikola Jurić, Igor Matanović i Tončić Tehomilić.

Suradnici Odbora su: Branko Justinić, voditelj Odsjeka za graditeljstvo Općine Malinska-Dubašnica; Robert Anton Kraljić, načelnik Općine Malinska-Dubašnica; Miroslav Topić, zamjenik načelnika Općine Malinska-Dubašnica, i Urbanistica d. o. o., vl. Jasminka Pilar”, stoji u objavi koju potpisuje Franko Kraljić.

Izvor: Općina Malinska-Dubašnica
error: Content is protected !!