Općina Punat raspisala natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Općina Punat osigurala je u svom Proračunu za 2022. godinu ukupno 700.000,00 kuna sredstava za koje udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti svoje programe ili projekte

Općina Punat raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2022. godini, kojim se potiče udruge da prijave svoje aktivnosti u obliku programa i projekata koje planiraju provesti u aktualnoj godini. Opći cilj ovog Natječaja je stvaranje poticajnog okružja za širenje društvenih mogućnosti, odnosno za uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života, dok se specifični cilj odnosi na jačanje kapaciteta udruga i unapređenje njihovih upravljačkih i organizacijskih kapaciteta kako bi bili samostalni nosioci društvenih zbivanja u zajednici.

Općina Punat osigurala je u svom Proračunu za 2022. godinu ukupno 700.000,00 kuna sredstava za koje udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti svoje programe ili projekte u sljedećim prioritetnim područjima:

  • Prioritetno područje 1 – Programi javnih potreba u kulturi (osigurano 380.000,00 kuna), koji se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, glazbenu i kazališnu djelatnost, zaštitu kulturne i druge nematerijale i materijalne baštine i tradicijskih običaja, likovnu i kreativnu djelatnost, Internetski portal otoka Krka te druge manifestacije udruga koje su od interesa za Općinu Punat.
  • Prioritetno područje 2 – Programi javnih potreba u sportu (osigurano 200.000,00 kuna) odnosi se na (su)financiranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Općinu Punat, razne aktivnosti, turniri, regate, natjecanja i sl., koje klubovi i udruge ne mogu financirati kroz redovno financiranje, kao i (su)financiranje općinskih, županijskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Općinu Punat.
  • Prioritetno područje 3 – Programi razvoja civilnog društva (osigurano 120.000,00 kuna) uključuju projekte i aktivnosti udruga čiji programi promiču očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, programe edukacije, osnaživanja i potpore ranjivih skupina (starije osobe, invalidi, ovisnici, itd.), eko projekte, djelovanje u očuvanju prirode i okoline, projekte i aktivnosti udruga kojima se želi osnažiti zaštita potrošača i zaštita životinja na području Općine Punat te programe za mlade i njihovo slobodno vrijeme.

Da bi stekle prednost u financiranju, odnosno dodatne bodove pri ocjenjivanju prijave, udruge moraju, osim detaljno ispunjenog Obrasca opisa programa/projekta, ispunjavati sljedeće kriterije:

–      uključiti i poticati volonterski rad, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;

–      aktivnosti u sklopu programa/projekta provoditi na području Općine Punat ili za mještane Općine Punat;

–      uključivati u aktivnosti programa/projekta veći broj članova s područja Općine Punat;

–      osigurati financiranje programa/projekta iz više izvora (vlastiti izvori, sredstva drugih JL(P)S, sredstva tijela državne uprave);

–      troškovi programa/projekta moraju biti realni, opravdani i ekonomični te usklađeni s planiranim aktivnostima u sklopu programa/projekta.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT s naznakom „NE OTVARAJ – Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“.

Prijavna dokumentacija može se dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr. Podnositelji prijave koja se podnosi elektroničkim putem na zahtjev Općine Punat dužni su dostaviti na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do 14. veljače 2022. godine do 15:00 sati. Prijave koje pristignu dana 14. veljače 2022. godine nakon 15:00 sati (bez obzira na način dostave) smatraju se zakašnjelima, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Zainteresirani podnositelji prijava dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Lane Orlić Brozić na broj telefona 855-600, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati ili putem e-maila: lana.orlic@punat.hr.

Sve zainteresirani tekst natječaja i svu potrebnu dokumentaciju mogu pronaći na web stranici Općine Punat www.punat.hr.

error: Content is protected !!