Sve krčke plaže imaju izvrsnu kvalitetu mora, tek na jednoj lokaciji ocjena je “dobar”

Praćenje kakvoće mora na morskim plažama obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Uzorci mora za kupanje na morskim plažama uzimaju se svakih 15 dana.

Najnovije ispitivanje kakvoće mora u RH pokazalo je da se sve krčke plaže mogu pohvaliti izvrsnom kvalitetom mora, s tek jednim izuzetkom. Posljednje ispitivanje provedeno 29. srpanja na početku plaže u Baški pokazuje da je na toj mikrolokaciji more dobre kvalitete, što je još uvijek odličan rezultat.

Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje, a mikrobiološki pokazatelji koji se prate u moru su crijevni enterokoki i Escherichia coli čije granične vrijednosti su propisane Uredbom. Druge značajke kakvoće mora koje se prate su meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Sezona kupanja na morskim plažama je razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, ako ovisno o vremenskim prilikama i mjesnim običajima, predstavničko tijelo županije ne donese odluku da sezona kupanja traje duže, a praćenje kakvoće mora na morskim plažama obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Uzorci mora za kupanje na morskim plažama uzimaju se svakih 15 dana.

Inače, a pješčanoj i šljunkovitoj morskoj plaži uzorci se uzimaju u moru dubine od najmanje jedan metar, 30 cm ispod površine. Na ostalim morskim plažama (kamene obale, hridi i dr.) uzorci se uzimaju na udaljenosti od najmanje jedan metar od obalne linije, u moru dubine od najmanje jedan metar, 30 cm ispod površine. Na ušću vodotoka u more, priobalnog izvora i vrulja, te na mjestima gdje postoji rizik od onečišćenja, uzorci se uzimaju, gdje je to moguće, u moru dubine od najmanje jedan metar, 30 cm ispod površine.

I prethodna ispitivanja pokazala su odlične rezultate na svim krčkim plažama.

error: Content is protected !!