Proračunom Grada Krka za 2024. osiguran ukupni budžet od 20 milijuna eura; utvrđeni porez na kuće za odmor i paušalni porez na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

U odnosu na prethodni, Proračun Grada Krka za 2024. godinu zadržao je ili povećao dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi stanovništva, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja

U Velikoj gradskoj vijećnici ovoga je utorka održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka na kojoj je, među ostalim, jednoglasno usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu

Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu izdvojeni su: pametan grad konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i naprednim tehnologijama; pozitivni demografski trendovi i poticajni uvjeti života u gradu te energetska učinkovitost i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom.

U odnosu na prethodni, Proračun Grada Krka za 2024. godinu zadržao je ili povećao dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi stanovništva, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Njime su, također, planirani projekti preneseni iz prethodnih razdoblja koji se dovršavaju ili će se njihova realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima. Prioritet su, dakle, zaslužile one investicije za koje se očekuju ili su odobrena sredstva pomoći iz Europske unije ili drugih izvora.

Od projekata koji bi trebali obilježiti naredno razdoblje izdvojeni su: Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta – igrališta Portapisana, Sv. Lucija i Vrh (806.170,00 eura), Uređenje igrališta Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir (150.000,00 eura), Izgradnja male sportske dvorane za borilačke sportove (530.900,00 eura), Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Vrh (583.125,00 eura), Izgradnja zgrade/hangara Jedriličarskog kluba Plav (300.000,00 eura), Energetska obnova zgrada u javnom sektoru – Društveni dom Kornić (287.740,00 eura), Rekonstrukcija građevine u Krku i njezina prenamjena u Multimedijalni centar za posjetitelje (830.000,00 eura) i Primjena koncepta Pametni gradovi i općine – izrada softverskih rješenja (81.234,00 eura).

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2024. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 17.556.400,00 eura, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 623.500,00 eura, primici od zaduživanja u iznosu od 1.703.900,00 eura te preneseni višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 205.900,00 eura. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 20.089.700,00 eura, dok je Projekcijom za 2025. predviđeno 18.313.400,00 eura, a za 2026. godinu 15.086.600,00 eura.

U odnosu na prethodni (preciznije, I. izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krka za 2023.), Proračun za 2024. u ukupnom se iznosu smanjuje za 6.625.800,00 eura, odnosno za 25 posto, pri čemu se prihodi od poreza povećavaju za 715.538,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 31.425,00 eura te primici od zaduživanja za 852.100,00 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju za 6.095.675,94 eura, prihodi od imovine za 42,37 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima za 23.408,00 eura te prihodi od prodaje imovine za 53.862,00 eura.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2024. sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 3.155.765,00 eura, s time da udio Gradske knjižnice Krk iznosi 15.600,00 eura, Centra za kulturu Grada Krka 82.354,00 eura, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 2.550.035,00 eura i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 507.776,00 eura.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu, također, iznose 20.089.700,00 eura, a planom su vezani uz prihode u iznosu od 18.179.900,00 eura, primitke od zaduživanja u vrijednosti 1.703.900,00 eura te sredstva prenesena iz 2023. godine u visini od 205.900,00 eura. Rashodi poslovanja tako iznose 11.226.541,00 eura, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 5.434.030,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 3.429.129,00 eura.

Od šest zaprimljenih amandmana DNK – Liste za Krk, tri su prihvaćena u cijelosti, a jedan, naknadno povučen, djelomično. U cijelosti je, dakle, prihvaćeno nastojanje da se na najfrekventnijim gradskim plažama tijekom ljeta organizira spasilačka služba, ako se uspiju pridobiti i angažirati licencirani spasioci, zatim prijedlog da se nastavi s osmišljavanjem, tj. projektiranjem, uređivanjem i širenjem Sportsko-rekreacijske zone Josip Uravić Pepi u gradu Krku te inicijativa za otvaranjem službenog Facebook profila Grada Krka na kojem će se u prvoj fazi dijeliti informacije prethodno objavljene na službenim gradskim stranicama. Djelomično je prihvaćen prijedlog za izgradnjom rotora u Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku.

Također, od šest zaprimljenih amandmana Hrvatske demokratske zajednice, tri su djelomično prihvaćena, i kao takva naknadno povučena, a riječ je o inicijativi za izgradnjom dječjeg igrališta u dijelu Zagrebačke ulice u gradu Krku, zatim prijedlogu da se aktualizira projektiranje i izgradnja šetnice od gradske plaže Dražica (ispod Hotela Koralj) do Kampa Krk, kao i prijedlogu da se krene s projektiranjem i izgradnjom zapadne gradske zaobilaznice, od Doma za starije Mali Kartec do predviđenog kružnog toka u Vršanskoj ulici.

Porez na kuće za odmor i paušalni porez na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Također, jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o porezima Grada Krka

Pravni temelj za donošenje Odluke o porezima Grada Krka sadržan je u Zakonu o lokalnim porezima koji, pored ostalog, propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje, za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Porezi koje je Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave mogao uvesti su porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina, s time da je ovom Odlukom uveden samo porez na kuće za odmor.

Odredbama predmetnog Zakona propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine te da visinu poreza, svojom odlukom, propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Prema dosadašnjoj odluci, porez na kuće za odmor iznosio je 1,99 eura/m2 korisne površine na čitavom području Grada Krka. U cilju povećanja autonomije lokalnih vlasti i smanjenja ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države, proširen je raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor po m2, tako da mogući raspon za utvrđivanje visine poreza na kuće za odmor sada iznosi od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je bio od 0,66 do 1,99 eura/m2 korisne površine). Slijedom svega navedenog, ovom je Odlukom porez na kuće za odmor, na čitavom području Grada Krka, utvrđen u iznosu od 3,50 eura/m2 korisne površine.

S jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih ujedno je usvojen prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Pravni temelj za donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu sadržan je u Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Zakonom je, dakle, propisano da se poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, odnosno od organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu. Sve jedinice lokalne samouprave tako su u obvezi donijeti odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu koji ne može biti manji od 19,91 euro, niti veći od 199,08 eura.

Prema dosadašnjoj Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, visina paušalnog poreza po krevetu iznosila je 39,82 eura za naselje Krk, 33,84 eura za naselje Kornić, 27,87 eura za naselja Brzac, Milohnići i Pinezići te 19,91 eura za sva ostala naselja na području Grada Krka, dok je visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj iznosila 46,45 eura za naselje Krk, 39,49 eura za naselje Kornić, 32,52 eura za naselja Brzac, Milohnići i Pinezići te 23,23 eura za sva ostala naselja na području Grada Krka.

Novom Odlukom, visina paušalnog poreza po krevetu te kampu i/ili kamp-odmorištu, odnosno u smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam izjednačuje se za sva naselja na području Grada Krka, i to na način da se visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje u iznosu od 55,00 eura, a visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu, odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 80,00 eura.

Ostale odluke sa 14. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka dostupne su OVDJE.

error: Content is protected !!