Otok Krk je dobio vodne redare, uskoro kreću u kontrolu

U provedbi nadzora, vodni redar je ovlašten pregledati isprave, uzimati izjave od odgovornih, prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje te zatražiti od vlasnika ili zakonitog posjednika dostavu potrebnih podataka za utvrđenje činjenice da li se individualni sustav odvodnje održava i prazni u skladu s pozitivnim zakonskim propisima

Korisnike Ponikve voda uskoro će posjetiti vodni redari koji su sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama, u ime Ponikve vode dužni napraviti registar korisnika vodnih usluga.

Dužnost vodnog redara, kojeg se raspoznaje po službenoj odori i iskaznici,  obavljaju dvojica zaposlenika Ponikve voda d.o.o., Sanjin Crnčić i Antun Mišta.

U sklopu svojih ovlasti, vodni redari nadziru priključenje građevina na komunalne vodne građevine u skladu s propisanim uvjetima i rokovima priključenja, ispravnost ispuštanja otpadnih voda iz internih u sustav javne odvodnje, nepropusnost i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava javne odvodnje (septičke i sabirne jame), priključna mjesta građevina s kojih je uklonjen vodomjer zbog nekorištenja, izgradnju individualnih sustava odvodnje za koje nije potreban akt o građenju i održavanje individualnih sustava odvodnje.

U provedbi nadzora, vodni redar je ovlašten zatražiti i pregledati isprave koje potvrđuju identitet stranke; uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi; zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i potrebnu dokumentaciju; prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje koje uključuje fotografiranje, videozapise, snimanje kamerom i slično te zatražiti od vlasnika ili zakonitog posjednika dostavu potrebnih podataka za utvrđenje činjenice da li se individualni sustav odvodnje održava i prazni u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

U slučaju nepoštivanja Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) propisanih uvjeta, vodni redar je ovlašten pokrenuti upravni postupak i izdati rješenje kojim nalaže priključenje na komunalne vodnu infrastrukturu (kanalizaciju), ili drugo usklađenje s odredbama opisa čiju primjenu nadzire, te predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Propisani su iznosi prekršajnih kazni do 10.000 kuna za fizičku osobu te do 300.000 kuna za pravnu osobu.

error: Content is protected !!