Danas počinju prijave za upis djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2020./2021. (koja počinje 01. rujna) zaprimat će se između 01. i 30. lipnja 2020. godine, i to isključivo poštanskim putem, uz napomenu kako pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je u poštanskom uredu zaprimljena zaključno do 30. lipnja ove godine.

Adresa za slanje prijava je: Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Smokvik 7, 51500 Krk, s naznakom: Prijava djeteta za upis.

Na prijavljivanje su pozvani roditelji djece koja će se upisivati u vrtićke jedinice grada Krka, Omišlja, Njivica, Malinske, Vrha, Baške, Vrbnika, Polja i Punta. Prijave se podnose za mališane koji će početkom pedagoške godine imati navršene tri, odnosno jednu godinu života, za jaslice u Krku, Malinskoj, Njivicama, Omišlju i Baški.

Prilikom podnošenja prijave potrebno je priložiti:

 • obrazac prijave ;
 • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu te preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
 • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih;
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana);
 • za dijete roditelja invalida domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece;
 • za djecu zaposlenih roditelja – potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana);
 • za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) – potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju;
 • za djecu s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
 • za dijete samohranog roditelja – izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od  mjesec dana), odnosno smrtni list za preminulog roditelja, potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb;
 • za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći CZSS, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog roditelja) – preporuku Centra za socijalnu skrb, Rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne stariji od mjesec dana), liječničku dokumentaciju te ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice navedene u prijavi;
 • obrazac inicijalnog razgovora;
 • obrazac privole;
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi.

Rezultati upisa bit će objavljeni 22. srpnja 2020. godine na oglasnim pločama vrtića za koje su podnesene prijave.

Izvor i foto: Grad Krk

error: Content is protected !!